اجرای محوطه سازی ساختمان آزمایشگاه معدن سرب و روی مهدی آباد