تکمیل خوابگاه دانشکده علوم قرآنی میبد

کارفرما: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد

مبلغ قرارداد: 19,779,900,000

محل اجرا: شهرستان میبد

سال اجرا: 1399

درصد پیشرفت فیزیکی: 100%