تکمیل مجتمع تجاری موقوفه زرگران

کارفرما: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد

مبلغ قرارداد: 15,812,427,343

محل اجرا: شهرستان یزد

سال اجرا: 1399

درصد پیشرفت فیزیکی: 100%