خرید و اجرای تاسیسات خوابگاه دانشکده علوم قرآنی میبد