فاز یک اجرای تاسیسات اورژانس بیمارستان شهید بهشتی تفت