تکمیل عملیت ساختمانی اورژانس بیمارستان شهید بهشتی تفت